Online Forum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1747.09 9.9300 0.5700 1749.12 1734.72 14:41:53
گرم 56.17 0.3193 0.0183 56.24 55.77 14:41:53
کیلوگرم 56170.21 319.2567 18.3259 56235.47 55772.50 14:41:53
تولا 655.16 3.7238 0.2138 655.92 650.52 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25.60 0.1700 0.6600 25.64 25.34 14:41:53
گرم 0.82 0.0055 0.0212 0.82 0.81 14:41:53
کیلوگرم 823.06 5.4656 21.2195 824.34 814.70 14:41:53
تولا 9.60 0.0638 0.2475 9.62 9.50 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1192.75 18.0500 1.5400 1192.90 1172.95 14:41:53
گرم 38.35 0.5803 0.0495 38.35 37.71 14:41:53
کیلوگرم 38347.77 580.3205 49.5121 38352.60 37711.19 14:41:53
تولا 447.28 6.7688 0.5775 447.34 439.86 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2721.00 43.5000 1.6200 2728.00 2674.00 14:22:56
گرم 87.48 1.3986 0.0521 87.71 85.97 14:22:56
کیلوگرم 87482.12 1398.5564 52.0842 87707.17 85971.03 14:22:56
تولا 1020.38 16.3125 0.6075 1023.00 1002.75 14:22:56

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1458.99 8.2925 0.5700 1460.69 1448.66 14:41:53
گرم 46.91 0.2666 0.0183 46.96 46.58 14:41:53
کیلوگرم 46907.74 266.6112 18.3259 46962.24 46575.62 14:41:53
تولا 547.12 3.1097 0.2138 547.76 543.25 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21.38 0.1420 0.6600 21.41 21.16 14:41:53
گرم 0.69 0.0046 0.0212 0.69 0.68 14:41:53
کیلوگرم 687.34 4.5643 21.2195 688.41 680.36 14:41:53
تولا 8.02 0.0532 0.2475 8.03 7.94 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 996.07 15.0736 1.5400 996.19 979.53 14:41:53
گرم 32.02 0.4846 0.0495 32.03 31.49 14:41:53
کیلوگرم 32024.23 484.6257 49.5121 32028.25 31492.61 14:41:53
تولا 373.52 5.6526 0.5775 373.57 367.32 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2272.31 36.3269 1.6200 2278.15 2233.06 14:22:56
گرم 73.06 1.1679 0.0521 73.24 71.79 14:22:56
کیلوگرم 73056.32 1167.9345 52.0842 73244.26 71794.41 14:22:56
تولا 852.12 13.6226 0.6075 854.31 837.40 14:22:56

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1267.16 7.2022 0.5700 1268.64 1258.19 14:41:53
گرم 40.74 0.2316 0.0183 40.79 40.45 14:41:53
کیلوگرم 40740.25 231.5569 18.3259 40787.59 40451.80 14:41:53
تولا 475.19 2.7008 0.2138 475.74 471.82 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.57 0.1233 0.6600 18.60 18.38 14:41:53
گرم 0.60 0.0040 0.0212 0.60 0.59 14:41:53
کیلوگرم 596.96 3.9642 21.2195 597.90 590.90 14:41:53
تولا 6.96 0.0462 0.2475 6.97 6.89 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 865.10 13.0917 1.5400 865.21 850.74 14:41:53
گرم 27.81 0.4209 0.0495 27.82 27.35 14:41:53
کیلوگرم 27813.64 420.9065 49.5121 27817.14 27351.93 14:41:53
تولا 324.41 4.9094 0.5775 324.45 319.03 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1973.54 31.5506 1.6200 1978.62 1939.45 14:22:56
گرم 63.45 1.0144 0.0521 63.61 62.35 14:22:56
کیلوگرم 63450.78 1014.3730 52.0842 63614.01 62354.79 14:22:56
تولا 740.08 11.8315 0.6075 741.98 727.30 14:22:56

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6417.94 36.4779 0.5700 6425.39 6372.49 14:41:53
گرم 206.34 1.1728 0.0183 206.58 204.88 14:41:53
کیلوگرم 206341.25 1172.7894 18.3259 206581.01 204880.28 14:41:53
تولا 2406.73 13.6792 0.2138 2409.52 2389.69 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 94.04 0.6245 0.6600 94.19 93.09 14:41:53
گرم 3.02 0.0201 0.0212 3.03 2.99 14:41:53
کیلوگرم 3023.51 20.0780 21.2195 3028.23 2992.80 14:41:53
تولا 35.27 0.2342 0.2475 35.32 34.91 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4381.57 66.3067 1.5400 4382.12 4308.83 14:41:53
گرم 140.87 2.1318 0.0495 140.89 138.53 14:41:53
کیلوگرم 140870.55 2131.8075 49.5121 140888.26 138532.06 14:41:53
تولا 1643.09 24.8650 0.5775 1643.30 1615.81 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9995.59 159.7973 1.6200 10021.31 9822.94 14:22:56
گرم 321.37 5.1376 0.0521 322.19 315.81 14:22:56
کیلوگرم 321365.55 5137.5971 52.0842 322192.29 315814.59 14:22:56
تولا 3748.35 59.9240 0.6075 3757.99 3683.60 14:22:56

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2183.16 12.4085 0.5700 2185.70 2167.71 14:41:53
گرم 70.19 0.3989 0.0183 70.27 69.69 14:41:53
کیلوگرم 70190.29 398.9431 18.3259 70271.85 69693.32 14:41:53
تولا 818.69 4.6532 0.2138 819.64 812.89 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 31.99 0.2124 0.6600 32.04 31.66 14:41:53
گرم 1.03 0.0068 0.0212 1.03 1.02 14:41:53
کیلوگرم 1028.49 6.8298 21.2195 1030.10 1018.05 14:41:53
تولا 12.00 0.0797 0.2475 12.01 11.87 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1490.46 22.5553 1.5400 1490.65 1465.72 14:41:53
گرم 47.92 0.7252 0.0495 47.93 47.12 14:41:53
کیلوگرم 47919.38 725.1686 49.5121 47925.41 47123.90 14:41:53
تولا 558.92 8.4582 0.5775 558.99 549.64 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3400.16 54.3576 1.6200 3408.91 3341.43 14:22:56
گرم 109.32 1.7476 0.0521 109.60 107.43 14:22:56
کیلوگرم 109317.65 1747.6361 52.0842 109598.88 107429.40 14:22:56
تولا 1275.06 20.3841 0.6075 1278.34 1253.04 14:22:56

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11400.64 64.7982 0.5700 11413.88 11319.92 14:41:53
گرم 366.54 2.0833 0.0183 366.96 363.94 14:41:53
کیلوگرم 366538.68 2083.3094 18.3259 366964.57 363943.46 14:41:53
تولا 4275.24 24.2993 0.2138 4280.21 4244.97 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 167.05 1.1093 0.6600 167.31 165.36 14:41:53
گرم 5.37 0.0357 0.0212 5.38 5.32 14:41:53
کیلوگرم 5370.87 35.6659 21.2195 5379.26 5316.32 14:41:53
تولا 62.64 0.4160 0.2475 62.74 62.01 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7783.29 117.7853 1.5400 7784.27 7654.09 14:41:53
گرم 250.24 3.7869 0.0495 250.27 246.08 14:41:53
کیلوگرم 250238.40 3786.8817 49.5121 250269.87 246084.37 14:41:53
تولا 2918.74 44.1695 0.5775 2919.10 2870.28 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17755.89 283.8593 1.6200 17801.56 17449.19 14:22:56
گرم 570.86 9.1263 0.0521 572.33 561.00 14:22:56
کیلوگرم 570864.55 9126.2800 52.0842 572333.15 561003.97 14:22:56
تولا 6658.46 106.4473 0.6075 6675.59 6543.45 14:22:56

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 189996.04 1079.8875 0.5700 190216.80 188650.80 14:41:53
گرم 6108.51 34.7192 0.0183 6115.61 6065.26 14:41:53
کیلوگرم 6108509.89 34719.1634 18.3259 6115607.57 6065259.54 14:41:53
تولا 71248.57 404.9581 0.2138 71331.35 70744.10 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2784.00 18.4875 0.6600 2788.35 2755.73 14:41:53
گرم 89.51 0.5944 0.0212 89.65 88.60 14:41:53
کیلوگرم 89507.61 594.3865 21.2195 89647.47 88598.55 14:41:53
تولا 1044.00 6.9328 0.2475 1045.63 1033.40 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 129711.56 1962.9375 1.5400 129727.88 127558.31 14:41:53
گرم 4170.32 63.1099 0.0495 4170.85 4101.09 14:41:53
کیلوگرم 4170320.46 63109.8590 49.5121 4170844.92 4101091.92 14:41:53
تولا 48641.87 736.1021 0.5775 48647.99 47834.40 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 295908.75 4730.6250 1.6200 296670.00 290797.50 14:22:56
گرم 9513.69 152.0931 0.0521 9538.16 9349.36 14:22:56
کیلوگرم 9513680.13 152093.0120 52.0842 9538154.87 9349349.75 14:22:56
تولا 110965.86 1773.9857 0.6075 111251.33 109049.14 14:22:56

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14781.78 84.0157 0.5700 14798.95 14677.12 14:41:53
گرم 475.25 2.7012 0.0183 475.80 471.88 14:41:53
کیلوگرم 475244.88 2701.1669 18.3259 475797.08 471879.98 14:41:53
تولا 5543.17 31.5059 0.2138 5549.61 5503.92 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 216.60 1.4383 0.6600 216.93 214.40 14:41:53
گرم 6.96 0.0462 0.0212 6.97 6.89 14:41:53
کیلوگرم 6963.73 46.2435 21.2195 6974.61 6893.01 14:41:53
تولا 81.22 0.5394 0.2475 81.35 80.40 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10091.62 152.7174 1.5400 10092.89 9924.10 14:41:53
گرم 324.45 4.9100 0.0495 324.49 319.07 14:41:53
کیلوگرم 324452.85 4909.9760 49.5121 324493.65 319066.84 14:41:53
تولا 3784.36 57.2691 0.5775 3784.84 3721.54 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23021.84 368.0448 1.6200 23081.06 22624.18 14:22:56
گرم 740.17 11.8329 0.0521 742.07 727.38 14:22:56
کیلوگرم 740168.69 11832.9063 52.0842 742072.83 727383.71 14:22:56
تولا 8633.20 138.0169 0.6075 8655.40 8484.07 14:22:56

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1612.21 9.1634 0.5700 1614.09 1600.80 14:41:53
گرم 51.83 0.2946 0.0183 51.89 51.47 14:41:53
کیلوگرم 51833.87 294.6101 18.3259 51894.09 51466.86 14:41:53
تولا 604.58 3.4363 0.2138 605.28 600.30 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.62 0.1569 0.6600 23.66 23.38 14:41:53
گرم 0.76 0.0050 0.0212 0.76 0.75 14:41:53
کیلوگرم 759.52 5.0437 21.2195 760.71 751.80 14:41:53
تولا 8.86 0.0588 0.2475 8.87 8.77 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1100.67 16.6565 1.5400 1100.81 1082.40 14:41:53
گرم 35.39 0.5355 0.0495 35.39 34.80 14:41:53
کیلوگرم 35387.33 535.5198 49.5121 35391.78 34799.89 14:41:53
تولا 412.75 6.2462 0.5775 412.80 405.90 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2510.94 40.1418 1.6200 2517.40 2467.57 14:22:56
گرم 80.73 1.2906 0.0521 80.94 79.33 14:22:56
کیلوگرم 80728.50 1290.5879 52.0842 80936.18 79334.07 14:22:56
تولا 941.60 15.0532 0.6075 944.03 925.34 14:22:56

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130935.66 744.2039 0.5700 131087.80 130008.59 14:41:53
گرم 4209.68 23.9267 0.0183 4214.57 4179.87 14:41:53
کیلوگرم 4209676.08 23926.6915 18.3259 4214567.44 4179870.12 14:41:53
تولا 49100.91 279.0766 0.2138 49157.96 48753.26 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1918.59 12.7407 0.6600 1921.59 1899.11 14:41:53
گرم 61.68 0.4096 0.0212 61.78 61.06 14:41:53
کیلوگرم 61684.12 409.6211 21.2195 61780.50 61057.64 14:41:53
تولا 719.47 4.7777 0.2475 720.60 712.17 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89390.65 1352.7573 1.5400 89401.89 87906.74 14:41:53
گرم 2873.98 43.4922 0.0495 2874.34 2826.27 14:41:53
کیلوگرم 2873973.95 43492.1231 49.5121 2874335.38 2826265.14 14:41:53
تولا 33521.52 507.2843 0.5775 33525.73 32965.05 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 203925.35 3260.1075 1.6200 204449.96 200402.93 14:22:56
گرم 6556.35 104.8149 0.0521 6573.22 6443.10 14:22:56
کیلوگرم 6556347.20 104814.8118 52.0842 6573213.95 6443099.01 14:22:56
تولا 76472.06 1222.5412 0.6075 76668.79 75151.15 14:22:56

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13571.92 77.1392 0.5700 13587.69 13475.83 14:41:53
گرم 436.35 2.4801 0.0183 436.85 433.26 14:41:53
کیلوگرم 436347.01 2480.0816 18.3259 436854.02 433257.52 14:41:53
تولا 5089.47 28.9272 0.2138 5095.39 5053.44 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 198.87 1.3206 0.6600 199.18 196.85 14:41:53
گرم 6.39 0.0425 0.0212 6.40 6.33 14:41:53
کیلوگرم 6393.77 42.4586 21.2195 6403.76 6328.83 14:41:53
تولا 74.58 0.4952 0.2475 74.69 73.82 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9265.64 140.2178 1.5400 9266.81 9111.83 14:41:53
گرم 297.90 4.5081 0.0495 297.93 292.95 14:41:53
کیلوگرم 297897.02 4508.1041 49.5121 297934.48 292951.84 14:41:53
تولا 3474.62 52.5817 0.5775 3475.05 3416.94 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21137.54 337.9211 1.6200 21191.92 20772.43 14:22:56
گرم 679.59 10.8644 0.0521 681.34 667.85 14:22:56
کیلوگرم 679587.32 10864.4059 52.0842 681335.62 667848.77 14:22:56
تولا 7926.58 126.7205 0.6075 7946.98 7789.67 14:22:56

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2254.62 12.8147 0.5700 2257.24 2238.66 14:41:53
گرم 72.49 0.4120 0.0183 72.57 71.97 14:41:53
کیلوگرم 72487.65 412.0007 18.3259 72571.88 71974.41 14:41:53
تولا 845.48 4.8055 0.2138 846.47 839.50 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.04 0.2194 0.6600 33.09 32.70 14:41:53
گرم 1.06 0.0071 0.0212 1.06 1.05 14:41:53
کیلوگرم 1062.16 7.0534 21.2195 1063.82 1051.37 14:41:53
تولا 12.39 0.0823 0.2475 12.41 12.26 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1539.24 23.2935 1.5400 1539.44 1513.69 14:41:53
گرم 49.49 0.7489 0.0495 49.49 48.67 14:41:53
کیلوگرم 49487.80 748.9037 49.5121 49494.03 48666.29 14:41:53
تولا 577.22 8.7351 0.5775 577.29 567.63 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3511.45 56.1368 1.6200 3520.48 3450.80 14:22:56
گرم 112.90 1.8048 0.0521 113.19 110.95 14:22:56
کیلوگرم 112895.67 1804.8371 52.0842 113186.10 110945.62 14:22:56
تولا 1316.79 21.0513 0.6075 1320.18 1294.05 14:22:56

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14041.36 79.8074 0.5700 14057.68 13941.94 14:41:53
گرم 451.44 2.5659 0.0183 451.96 448.24 14:41:53
کیلوگرم 451439.95 2565.8659 18.3259 451964.49 448243.59 14:41:53
تولا 5265.51 29.9278 0.2138 5271.63 5228.23 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 205.75 1.3663 0.6600 206.07 203.66 14:41:53
گرم 6.61 0.0439 0.0212 6.63 6.55 14:41:53
کیلوگرم 6614.92 43.9272 21.2195 6625.26 6547.74 14:41:53
تولا 77.16 0.5124 0.2475 77.28 76.37 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9586.13 145.0679 1.5400 9587.34 9427.00 14:41:53
گرم 308.20 4.6640 0.0495 308.24 303.09 14:41:53
کیلوگرم 308201.06 4664.0362 49.5121 308239.82 303084.83 14:41:53
تولا 3594.80 54.4005 0.5775 3595.25 3535.13 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21868.68 349.6095 1.6200 21924.94 21490.94 14:22:56
گرم 703.09 11.2402 0.0521 704.90 690.95 14:22:56
کیلوگرم 703093.77 11240.1980 52.0842 704902.54 690949.19 14:22:56
تولا 8200.76 131.1037 0.6075 8221.86 8059.11 14:22:56

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 527.27 2.9969 0.5700 527.88 523.54 14:41:53
گرم 16.95 0.0964 0.0183 16.97 16.83 14:41:53
کیلوگرم 16952.17 96.3517 18.3259 16971.87 16832.14 14:41:53
تولا 197.73 1.1238 0.2138 197.96 196.33 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.73 0.0513 0.6600 7.74 7.65 14:41:53
گرم 0.25 0.0016 0.0212 0.25 0.25 14:41:53
کیلوگرم 248.40 1.6495 21.2195 248.79 245.88 14:41:53
تولا 2.90 0.0192 0.2475 2.90 2.87 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 359.97 5.4475 1.5400 360.02 354.00 14:41:53
گرم 11.57 0.1751 0.0495 11.57 11.38 14:41:53
کیلوگرم 11573.36 175.1407 49.5121 11574.81 11381.24 14:41:53
تولا 134.99 2.0428 0.5775 135.01 132.75 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 821.20 13.1283 1.6200 823.31 807.01 14:22:56
گرم 26.40 0.4221 0.0521 26.47 25.95 14:22:56
کیلوگرم 26402.10 422.0843 52.0842 26470.02 25946.06 14:22:56
تولا 307.95 4.9231 0.6075 308.74 302.63 14:22:56

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7208.49 40.9712 0.5700 7216.87 7157.45 14:41:53
گرم 231.76 1.3173 0.0183 232.03 230.12 14:41:53
کیلوگرم 231758.27 1317.2530 18.3259 232027.56 230117.34 14:41:53
تولا 2703.19 15.3642 0.2138 2706.33 2684.05 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 105.63 0.7014 0.6600 105.79 104.55 14:41:53
گرم 3.40 0.0226 0.0212 3.40 3.36 14:41:53
کیلوگرم 3395.94 22.5512 21.2195 3401.25 3361.45 14:41:53
تولا 39.61 0.2630 0.2475 39.67 39.21 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4921.29 74.4743 1.5400 4921.91 4839.59 14:41:53
گرم 158.22 2.3944 0.0495 158.24 155.60 14:41:53
کیلوگرم 158222.92 2394.4026 49.5121 158242.82 155596.37 14:41:53
تولا 1845.48 27.9279 0.5775 1845.72 1814.85 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11226.85 179.4810 1.6200 11255.73 11032.92 14:22:56
گرم 360.95 5.7704 0.0521 361.88 354.72 14:22:56
کیلوگرم 360951.21 5770.4438 52.0842 361879.79 354716.48 14:22:56
تولا 4210.07 67.3054 0.6075 4220.90 4137.35 14:22:56

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14649.70 83.2650 0.5700 14666.72 14545.97 14:41:53
گرم 471.00 2.6770 0.0183 471.55 467.66 14:41:53
کیلوگرم 470998.41 2677.0311 18.3259 471545.68 467663.58 14:41:53
تولا 5493.64 31.2244 0.2138 5500.02 5454.74 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 214.66 1.4255 0.6600 215.00 212.48 14:41:53
گرم 6.90 0.0458 0.0212 6.91 6.83 14:41:53
کیلوگرم 6901.51 45.8303 21.2195 6912.29 6831.42 14:41:53
تولا 80.50 0.5346 0.2475 80.62 79.68 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10001.45 151.3529 1.5400 10002.71 9835.42 14:41:53
گرم 321.55 4.8661 0.0495 321.59 316.22 14:41:53
کیلوگرم 321553.76 4866.1038 49.5121 321594.20 316215.87 14:41:53
تولا 3750.55 56.7574 0.5775 3751.02 3688.29 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22816.13 364.7562 1.6200 22874.83 22422.02 14:22:56
گرم 733.56 11.7272 0.0521 735.44 720.88 14:22:56
کیلوگرم 733555.04 11727.1754 52.0842 735442.17 720884.30 14:22:56
تولا 8556.05 136.7837 0.6075 8578.07 8408.27 14:22:56

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 266955.35 1517.3040 0.5700 267265.54 265065.22 14:41:53
گرم 8582.81 48.7825 0.0183 8592.79 8522.04 14:41:53
کیلوگرم 8582807.47 48782.4200 18.3259 8592780.11 8522038.23 14:41:53
تولا 100108.33 568.9894 0.2138 100224.65 99399.53 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3911.68 25.9760 0.6600 3917.79 3871.95 14:41:53
گرم 125.76 0.8351 0.0212 125.96 124.49 14:41:53
کیلوگرم 125763.34 835.1472 21.2195 125959.84 124486.05 14:41:53
تولا 1466.88 9.7410 0.2475 1469.17 1451.98 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 182252.20 2758.0400 1.5400 182275.12 179226.76 14:41:53
گرم 5859.54 88.6730 0.0495 5860.28 5762.27 14:41:53
کیلوگرم 5859539.92 88672.9789 49.5121 5860276.82 5762269.84 14:41:53
تولا 68344.63 1034.2658 0.5775 68353.22 67210.08 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 415768.80 6646.8000 1.6200 416838.40 408587.20 14:22:56
گرم 13367.28 213.6996 0.0521 13401.67 13136.38 14:22:56
کیلوگرم 13367267.35 213699.4229 52.0842 13401655.76 13136373.72 14:22:56
تولا 155913.41 2492.5518 0.6075 156314.52 153220.31 14:22:56

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6362.90 36.1651 0.5700 6370.30 6317.85 14:41:53
گرم 204.57 1.1627 0.0183 204.81 203.12 14:41:53
کیلوگرم 204571.89 1162.7328 18.3259 204809.59 203123.45 14:41:53
تولا 2386.09 13.5619 0.2138 2388.86 2369.20 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 93.24 0.6191 0.6600 93.38 92.29 14:41:53
گرم 3.00 0.0199 0.0212 3.00 2.97 14:41:53
کیلوگرم 2997.58 19.9058 21.2195 3002.26 2967.13 14:41:53
تولا 34.96 0.2322 0.2475 35.02 34.61 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4344.00 65.7381 1.5400 4344.54 4271.88 14:41:53
گرم 139.66 2.1135 0.0495 139.68 137.34 14:41:53
کیلوگرم 139662.59 2113.5274 49.5121 139680.16 137344.15 14:41:53
تولا 1629.00 24.6518 0.5775 1629.20 1601.96 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9909.88 158.4270 1.6200 9935.38 9738.71 14:22:56
گرم 318.61 5.0935 0.0521 319.43 313.11 14:22:56
کیلوگرم 318609.87 5093.5425 52.0842 319429.52 313106.50 14:22:56
تولا 3716.21 59.4102 0.6075 3725.77 3652.02 14:22:56

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 134794.98 766.1392 0.5700 134951.60 133840.59 14:41:53
گرم 4333.76 24.6319 0.0183 4338.79 4303.07 14:41:53
کیلوگرم 4333756.07 24631.9295 18.3259 4338791.60 4303071.58 14:41:53
تولا 50548.16 287.3024 0.2138 50606.89 50190.26 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1975.14 13.1162 0.6600 1978.23 1955.08 14:41:53
گرم 63.50 0.4217 0.0212 63.60 62.86 14:41:53
کیلوگرم 63502.26 421.6947 21.2195 63601.48 62857.31 14:41:53
تولا 740.68 4.9186 0.2475 741.84 733.16 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92025.43 1392.6297 1.5400 92037.01 90497.78 14:41:53
گرم 2958.69 44.7741 0.0495 2959.06 2909.57 14:41:53
کیلوگرم 2958684.18 44774.0512 49.5121 2959056.27 2909569.16 14:41:53
تولا 34509.56 522.2365 0.5775 34513.90 33936.69 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 209936.03 3356.1990 1.6200 210476.11 206309.80 14:22:56
گرم 6749.60 107.9043 0.0521 6766.96 6633.01 14:22:56
کیلوگرم 6749595.19 107904.2230 52.0842 6766959.09 6633009.02 14:22:56
تولا 78726.07 1258.5756 0.6075 78928.60 77366.23 14:22:56

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6552.46 37.2425 0.5700 6560.07 6506.07 14:41:53
گرم 210.67 1.1974 0.0183 210.91 209.17 14:41:53
کیلوگرم 210666.36 1197.3722 18.3259 210911.14 209174.77 14:41:53
تولا 2457.17 13.9659 0.2138 2460.03 2439.78 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 96.01 0.6376 0.6600 96.16 95.04 14:41:53
گرم 3.09 0.0205 0.0212 3.09 3.06 14:41:53
کیلوگرم 3086.88 20.4988 21.2195 3091.70 3055.53 14:41:53
تولا 36.00 0.2391 0.2475 36.06 35.64 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4473.41 67.6965 1.5400 4473.97 4399.15 14:41:53
گرم 143.82 2.1765 0.0495 143.84 141.44 14:41:53
کیلوگرم 143823.33 2176.4922 49.5121 143841.41 141435.82 14:41:53
تولا 1677.53 25.3862 0.5775 1677.74 1649.68 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10205.11 163.1468 1.6200 10231.36 10028.84 14:22:56
گرم 328.10 5.2453 0.0521 328.95 322.43 14:22:56
کیلوگرم 328101.68 5245.2859 52.0842 328945.75 322434.36 14:22:56
تولا 3826.92 61.1801 0.6075 3836.76 3760.82 14:22:56

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2332.02 13.2546 0.5700 2334.73 2315.50 14:41:53
گرم 74.98 0.4261 0.0183 75.06 74.45 14:41:53
کیلوگرم 74975.99 426.1438 18.3259 75063.11 74445.13 14:41:53
تولا 874.51 4.9705 0.2138 875.52 868.31 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.17 0.2269 0.6600 34.22 33.82 14:41:53
گرم 1.10 0.0073 0.0212 1.10 1.09 14:41:53
کیلوگرم 1098.62 7.2955 21.2195 1100.34 1087.46 14:41:53
تولا 12.81 0.0851 0.2475 12.83 12.68 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1592.08 24.0931 1.5400 1592.28 1565.65 14:41:53
گرم 51.19 0.7746 0.0495 51.19 50.34 14:41:53
کیلوگرم 51186.61 774.6119 49.5121 51193.05 50336.90 14:41:53
تولا 597.03 9.0349 0.5775 597.11 587.12 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3631.99 58.0638 1.6200 3641.33 3569.26 14:22:56
گرم 116.77 1.8668 0.0521 117.07 114.75 14:22:56
کیلوگرم 116771.13 1866.7931 52.0842 117071.53 114754.13 14:22:56
تولا 1362.00 21.7739 0.6075 1365.50 1338.47 14:22:56

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10850.83 61.6732 0.5700 10863.43 10774.00 14:41:53
گرم 348.86 1.9828 0.0183 349.27 346.39 14:41:53
کیلوگرم 348861.91 1982.8394 18.3259 349267.27 346391.85 14:41:53
تولا 4069.06 23.1275 0.2138 4073.79 4040.25 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 159.00 1.0558 0.6600 159.24 157.38 14:41:53
گرم 5.11 0.0339 0.0212 5.12 5.06 14:41:53
کیلوگرم 5111.85 33.9459 21.2195 5119.84 5059.93 14:41:53
تولا 59.62 0.3959 0.2475 59.72 59.02 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7407.93 112.1049 1.5400 7408.86 7284.96 14:41:53
گرم 238.17 3.6043 0.0495 238.20 234.22 14:41:53
کیلوگرم 238170.36 3604.2548 49.5121 238200.31 234216.66 14:41:53
تولا 2777.98 42.0394 0.5775 2778.33 2731.86 14:41:53
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16899.59 270.1698 1.6200 16943.06 16607.68 14:22:56
گرم 543.33 8.6862 0.0521 544.73 533.95 14:22:56
کیلوگرم 543333.93 8686.1543 52.0842 544731.70 533948.89 14:22:56
تولا 6337.35 101.3137 0.6075 6353.65 6227.88 14:22:56
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 77.73 1.89 0.82 0.06 1,402.67 13.83 6.56 0.50